LeaCoder

LeetCode-70--爬楼梯(Climbing-Stairs)

2019-04-22
leacoder

image.png

70. 爬楼梯

70. 爬楼梯
假设你正在爬楼梯。需要 n 阶你才能到达楼顶。
每次你可以爬 1 或 2 个台阶。你有多少种不同的方法可以爬到楼顶呢?

  注意:给定 n 是一个正整数。
  示例 1:
  输入: 2
  输出: 2
  解释: 有两种方法可以爬到楼顶。
  1. 1 阶 + 1 阶
  2. 2 阶

  示例 2:
  输入: 3
  输出: 3
  解释: 有三种方法可以爬到楼顶。
  1. 1 阶 + 1 阶 + 1 阶
  2. 1 阶 + 2 阶
  3. 2 阶 + 1 阶

Python3 实现

动态规划 计算所有 f(n)

#@author:leacoder
#@des: 动态规划 计算所有 f(n) 爬楼梯

class Solution:
  def climbStairs(self, n: int) -> int:
    dicttmp = {0:1,1:1}
    if n == 1 or n == 0:
      return dicttmp[n]
    for i in range(2,n+1):
      dicttmp[i] = dicttmp[i-1] + dicttmp[i-2] # 递推公式 f(n) = f(n-1) + f(n-2)
    return dicttmp[n]

动态规划 优化

#@author:leacoder
#@des: 动态规划 爬楼梯

class Solution:
  def climbStairs(self, n: int) -> int:
    f0 = f1 = 1
    for i in range(1,n):
      f0,f1 = f1, f0+f1 # 递推公式 f(n) = f(n-1) + f(n-2)只关心 f(n-1) f(n-2)不必要所有f
    return f1

GitHub链接: https://github.com/lichangke/LeetCode

知乎个人首页: https://www.zhihu.com/people/lichangke/

简书个人首页: https://www.jianshu.com/u/3e95c7555dc7

个人Blog: https://lichangke.github.io/

欢迎大家来一起交流学习


Similar Posts

Comments